Wijkraadplegingen

De Wijkraad organiseert frequent een Wijkraadpleging waarbij de Binnenstad bevraagd wordt op een of meerdere onderwerpen.  Onderstaand een overzicht van de Wijkraadplegingen van de afgelopen jaren.

2016 Wijkraadpleging over wijkparticipatie
De wijkraad Binnenstad heeft in 2016 willen peilen in hoeverre de inwoners van de Binnenstad willen meepraten met de gemeente over hun wijk/buurt. Ook willen we weten hoe de inwoners denken over het nut van de Wijkraad Binnenstad (als één van de vormen van wijkparticipatie). Daartoe hebben we, samen met het onderzoeksbureau I&O Research, een vragenlijst opgesteld die via internet kon worden beantwoord.

Van de ca. 9500 huishoudens in de Binnenstad hebben slechts 270 bewoners de vragenlijst ingevuld, te weinig om uitspraken te kunnen doen over alle binnenstadbewoners. Maar we hebben wel enkele suggesties en aanbevelingen gekregen waarmee we als Wijkraad aan de slag willen gaan (o.a. beter laten zien wie we zijn en wat we doen, en: niet zelf de agenda opstellen maar bij bewoners te rade gaan, buurtgroepvergaderingen bezoeken). Ook hebben deelnemers aangegeven dat zij de inbreng van de Wijkraad gemist hebben, met name bij overlast (door bouw, verkeer, horeca en overlastgroepen), en over boomonderhoud en parkeerproblematiek. Dit zijn onderwerpen die vaak in onze vergaderingen aan de orde komen, maar waarover we blijkbaar toch te weinig met bewoners in gesprek gaan.

Het rapport van de wijkraadpleging is naar het college van burgemeester en wethouders en naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeente is op zoek naar betere manieren om burgers bij hun beleid te betrekken en is dan ook zeer benieuwd naar de resultaten van onze enquête.

Het rapport van de wijkraadpleging kunt u hier downloaden (13 blz).

2014 Wijkraadpleging over Burenhulp
In de week van 6-11 oktober is er in de Binnenstad huis aan huis een brief bezorgd voor de wijkraadpleging van 2014. Hierin heeft de wijkraad alle binnenstadbewoners uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de ondersteuning van wijkbewoners, bijvoorbeeld door zorg of hulp bij een klusje. Het gaat ons er om een beeld te krijgen van de vraag en het (potentiële) aanbod van deze ondersteuning.

De aanleiding van het onderzoek is de vermindering van zorg en hulp vanuit de overheid, die uitgaat van een grotere zelfredzaamheid van bewoners. Met dit onderzoek willen we kijken hoe in de toekomst de ondersteuning van minder zelfredzamen in de Binnenstad het beste gefaciliteerd kan worden. Het onderzoek is voor ons uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Meer dan 800 binnenstadsbewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Een samenvatting met de belangrijkste resultaten vindt u hier. Het volledige rapport van de wijkraadpleging Binnenstad 2014 “Zelfredzaamheid en hulpbehoefte” is  hier  te downloaden.

De resultaten van het onderzoek zijn op woensdagavond 26 november met een veertigtal binnenstadsbewoners bediscussieerd in de Lutherse kerk. Een uitgebreid verslag van de discussieavond vindt u hier. Hieronder volgt een kort verslag van de avond.

Levendige discussie naar aanleiding van de wijkraadpleging Binnenstad 2014
Discussieonderwerpen waren: In hoeverre moeten mensen (meer) gaan betalen voor hulp en voor welke soort hulp dan? Wat moet de rol van de gemeente of de wijkraad daarbij zijn? Hoe groot is de vraag naar hulp en hoe groot is de bereidheid om hulp te geven? Aan welke soort hulp is er behoefte en wat voor hulp wil men geven? Is er behoefte aan iets als een burenhulpcentrale (op buurtniveau) waar vraag en aanbod van hulp worden gekoppeld? En welke rol speelt het Bartholomeus Gasthuis daarbij, in hoeverre wordt dit Gasthuis bezocht, wat zijn de belemmeringen daarbij?discussieavond3 (Medium)

Het onderzoeksbureau I&O research hield 3 korte presentaties over de resultaten van de wijkraadpleging. Elke presentatie werd gevolgd door een discussie onder leiding van Marc van Rossum du Chattel. De meningen onder de aanwezigen waren flink verdeeld en er ontstond een levendige discussie. Aan het eind van de avond heeft de voorzitter van de Wijkraad gevraagd of mensen zich willen aanmelden die mee willen denken over de wenselijkheid en de mogelijkheden voor het oprichten van 1 of meerdere burenhulpcentrale(s) in de binnenstad (6 mensen hebben zich aangemeld).

Op basis van de resultaten van het onderzoek en van de discussieavond zal de wijkraad een advies sturen naar het college. Daarnaast onderzoekt de wijkraad met een groepje binnenstadsbewoners of een of meerdere buurthulpcentrale(s) speciaal gericht op buurten in de Binnenstad gewenst is. Een ander resultaat van de wijkraadpleging is dat de wijkraad nu beschikt over een bewonerspanel van ca. 220 binnenstadsbewoners.

2013 Wijkraadpleging over Horeca
De Wijkraad heeft in 2013 een wijkraadpleging (enquete) gehouden met als thema: Horeca in de Binnenstad: lust of (over)last? De resultaten hiervan zijn verwerkt tot een rapport. Over deze resultaten is een discussieavond gehouden op woensdag 30 oktober in het Bartholomeüs Gasthuis; klik hier voor het verslag van die avond. Als belangrijkste feit kwam naar voren dat, hoewel de binnenstadsbewoners zelf ook graag van de horeca gebruik maken, de meerderheid van mening is dat er (meer dan) genoeg horeca in de Binnenstad aanwezig is. Ook blijkt dat veel bewoners overlast van de horeca ondervinden, met name van snackbars vanwege de late openingstijden. Deze overlast neemt toe naarmate de horeca dichter bij de woonlokatie aanwezig is.

Als laatste onderdeel van deze wijkraadpleging heeft de wijkraad de reactie van horecaondernemers gepeild middels een gesprek met vertegenwoordigers van Horeca-Nederland Afdeling Utrecht.

De wijkraadpleging heeft geresulteerd in een advies aan het college van B&W over de overlast van snackbars.

 

2011: Wijkraadpleging over parkeren.

In 2011 hield de wijkraad een binnenstadsbrede discussie over parkeren. Klik hier voor het verslag. Op 7 maart 2012 om 20:00 uur was er in de Lutherse Kerk (Hamburgerstraat 9) een discussieavond over parkeren naar aanleiding van deze enquete, in het bijzijn van verkeerswethouder Lintmeijer. Op basis van de raadpleging en de discussieavond stelde de Wijkraad een advies aan het  College op.

2010: Enquete over Koninginnedag
Elk jaar wordt in de Utrechtse Binnenstad uitbundig Koninginnenacht en dag gevierd. Om het college goed te kunnen adviseren over verbeteringen van de festiviteiten heeft de Wijkraad in 2010 een link naar een  enquete verspreid in de buurten die de meeste overlast van de feesten hebben. Ook zijn er gesprekken geweest met omwonenden. Hieronder in het kort de resultaten.

Bewoners staan over het algemeen tolerant tegenover de evenementen op Koninginnenacht en Koninginnedag. Echter, er zijn ook veel klachten, met name van bewoners die middenin de festiviteiten, zoals de vrijmarkt en de evenementenpleinen, wonen. Enerzijds wordt de nacht als meest overlast gevend ervaren, anderzijds wordt de nacht als het meest gezellige onderdeel (door sommige bewoners in het vrijmarktgebied) gezien. De klachten betreffen zowel geluidsoverlast, als overlast van publiek en de rommel die dit met zich mee brengt. Ieder jaar dezelfde afgedankte huisraad op de vrijmarkt en het eenzijdige, op jongeren gerichte, karakter van de evenementen begint te vervelen, blijkt uit de antwoorden.

De verschillende activiteiten bij elkaar vormen één van de grootste evenementen van de stad, die ook veel inzet en kosten vergen van politie, brandweer, hulpdiensten en reinigingsdienstendiensten. Er blijkt bij bewoners een duidelijke wens te bestaan om het evenement in de Binnenstad minder groot te maken en de activiteiten meer over de stad te spreiden.

De resultaten zijn input geweest voor het advies aan het college op 6 oktober 2010. Klik hier voor het volledige advies en hier voor het antwoord van het college.

2009: Enquete over terrassen op de Neude
In 2009 hield de wijkraad een enquete onder de bewoners rondom de Neude, ivm met de verlening van de vergunning voor de terrassen. De uitkomsten:

  • 69% van de respondenten staat achter een verlenging van de huidige vergunning. 13% heeft hier geen mening over en 18% is tegen een verlenging.
  • Een klein aantal bewoners heeft notoire overlast, zowel van bezoekers, als van verkeer etc. In een eventueel advies over de verlenging van de terrassen, zou nog kunnen worden toegevoegd dat de gemeente bij een verlenging wel moet zorgen voor minder overlast van afval en fietsen en dat er ook openbare zitplaatsen zouden moeten komen.
  • Een andere belangrijke conclusie is dat de evenementen meer overlast opleveren en dat bewoners die een klacht ingediend hebben hier in de meerderheid ontevreden over zijn. Daarvoor zijn ook de open antwoorden informatief.
  • Ook opvalt dat veel respondenten klagen over de Lange Jansstraat.

2008: Enquete & discussieavond over openbare ruimte onder alle binnenstadsbewoners
In 2008 bevroeg de Wijkraad alle bewoners over de openbare ruimte middels een enquete die huis aan huis verspreid werd. De resultaten van het onderzoek zijn op 19 november met geïnteresseerde bewoners besproken, het onderzoek trok veel pers, zie:

– Op de website binnenlandsbestuur.nl
– Artikel in de Telegraaf
Alles over Utrecht

2007: Seniorenhuisvesting.
Op 20 juni 2007 zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de woonwensen van senioren in de binnenstad. Uit cijfers blijklt dat de komende vijftien jaar de groep 50-plussers n de Utrechtse Binnenstad zal toenemen. Verwacht wordt dat deze groep al geruime tijd in de binnenstad woont en het liefst zo lang mogelijk in de Binnenstad wil blijven wonen. Bovendien wordt verwacht dat de komende vijftien jaar de wensen en eisen van deze groep op het gebied van wonen om gezondheidsredenen zullen v=randeren. De ‘Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg, Senioren Actief in de Binnenstad’ signaleert dat over enige tijd in de Binnenstad een tekort gaat ontstaan aan voldoende geschikte huisvesting voor senioren.
eindrapportage woononderzoek Binnenstad

Samenvatting onderzoek
Het verslag van de discussieavond
De powerpointpresentatie
Foto’s van de disucussieavond

2007: Input voor wijkvisie van Binnenstad

In 2007 is een discussieavond georganiseerd waarbij input werd gevraagd voor de Wijkvisie die de Binnenstad wou ontwerpen.
Het verslag van de avond
– Het boekje over de Wijkvisie
Overzicht van de reacties op de wijkvisie
– De foto’s van de avond

2006: Parkeren in de binnenstad
De Wijkraadpleging in 2006 betrof de vraag wat bewoners van parkeren in de Binnenstad vonden. Lees hier het verslag.

2004: Welk onderwerp vindt u als Binnenstadbewoner belangrijk?
In 2004 bevroeg de Wijkraad de bewoners middels een enquete naar de prioritering van onderwerpen voor de Binnenstad. Lees hier het verslag.

2003: Wat vind u van de Wijkraad?
In 2003 werd voor het eerst een Wijkraadpleging gehouden. Het was een algemene Wijkraadpleging waarbij bewoners werd gevraagd naar hun mening over de Wijkraad. Lees hier het verslag.