Agenda en verslag vergadering 14 september 2011

Op 14 september vergaderde de Wijkraad over onder andere het fietsparkeren, de komende wijkraadpleging en het gesprek met onze wijkwethouder op 13 september.

Bijeenkomst:

Vergadering Wijkraad Binnenstad

14 september 2011, Regentenzaal NV Huistuin, 20.00 tot 22.30 uur

Aanwezig

Hans Dortmond (wijkraadvoorzitter), vergadervoorzitter;

Jacques Blommendaal, Riemer Bouwmeester, An Dammerman, Han van Dobben (vice-voorzitter),  Noa de Leon, Ben Nijssen, Lily Rijpkema,  Theo Poort, Toos Voermans, Thea de Wit;

Luc Eerden (assistent-wijkmanager);

Herman van Vuren, gemeente Utrecht DSO;

Dick Franssen, Binnenstadkrant;

Chiel Rottier, raadslid GroenLinks

N.B. Toehoorders kunnen in beginsel niet aanwezig zijn bij vertrouwelijke onderwerpen, en een politiek waarnemer mengt zich niet in de discussie.

N.B. II. Input voor de website is welkom bij Han.

N.B. III.  Zowel het lange verslag als het korte verslag worden op de website geplaatst. Deadline van goedkeuring: 14 dagen voor de volgende vergadering. Op dat moment krijgt Han de definitieve versies.

Afwezig met kennisgeving:Afwezig zonder

kennisgeving:

Meryem Aksu, Eric Balemans, Geert-Jan Bluemink (secretaris),  Corrie Huiding (penningmeester), Rolf Hopman, Barbara Huits, Gert Sjoerd Kuperus,  Peter Zonderland; Ward Rennen (musea/ agendalid). 

Nelleke Nagtegaal (wijkbureau);Verslag door:

Marja van Steijn (Tekstbureau Talent, info@tekstbureautalent.nl)

Volgende bijeenkomst:

2e woensdag van de maand in de Regentenzaal NV-huistuin:  12 oktober (evaluatie), 20 oktober reguliere vergadering, 9 november, 14 december

Andere data om te onthouden:

4 oktober RIA Stationsgebied

 

  1. Opening en mededelingen

Hans is voorzitter en opent de vergadering. Hij geeft de berichten van verhindering door en meldt dat hij Thea gevraagd heeft het team van vergadervoorzitters te komen versterken. Zij heeft dat toegezegd (maar is de volgende keer verhinderd). Vanavond is ook Chiel Rottier aanwezig, die een aantal onderwerpen aan de orde wil stellen (zie 9.a. en 9.b., prestatieafspraken corporaties / architectuur Stationsgebied).

Mededelingen:

–         Op de website bleek het verslag van de vorige keer niet te staan en ook de agenda van vanavond ontbrak. Han licht toe dat dat het gevolg was van zijn afwezigheid van twee maanden. Hij zal het in orde maken. (actie: Han)

–         Thea wil – via dit verslag – Corrie graag bedanken voor het bijzonder geslaagde wijkraaduitje.

Riemer roept de wijkraadsleden op om, als zij zich hebben aangemeld, ook daadwerkelijk mee te gaan. Hans sluit zich daarbij aan; er waren nu slechts 6 leden van de wijkraad en 2 medewerkers van het wijkbureau. De vraag is dan ook gerezen of het niet beter is om het eenvoudiger te houden, bijv. een barbecue op het plein van de Regentenzaal.

–         Meryem Aksu heeft aangegeven de wijkraad te moeten verlaten vanwege een baan in Nijmegen.

Met het oog op de evaluatie zullen An en Noa met haar in gesprek gaan. (actie: An/Noa)

  1. Mobiele fietsenstallingen, Herman van Vuren (SO)

Toelichting Herman van Vuren

De presentatie van Herman van Vuren gaat over de plannen van de gemeente voor het komend halfjaar.

Aanleiding is het fietsparkeerprobleem in de Binnenstad: het grote aantal fietsen, dat de aanblik van de stad minder mooi maakt, de toegang belemmert en zelfs gevaarlijke situatie kan opleveren. Er is een tekort aan fietsenrekken, met een piek op donderdag t/m zaterdag (en op koopzondagen). Wat doet de gemeente om dat aan te pakken:

1)     vergroten capaciteit fietsparkeren: plekken die er zijn, uitbreiden, of efficiënter inrichten;

2)     realiseren nieuwe stallingen, zoals Vredenburg en Stationsgebied en mogelijk ook de Neude;

3)     gemeentelijke stallingen zijn opengesteld o.a. van het stadhuis (bewaakt, gratis, overdekt);

4)     fietsers willen altijd graag dicht bij hun bestemming parkeren dus bebording en bewegwijzering is belangrijk.

Een weesfietsenactie is al aan de gang. Alle fietsen in de Binnenstad zijn gelabeld, en na 28 dagen worden de dan nog gelabelde fietsen verwijderd. Als tijdelijke maatregel richt de gemeente  mobiele fietsenstallingen in op zgn. hotspots.

Voortraject: het huidige college wil een groen college zijn en wil Utrecht promoten als fiets- en OV-stad. In collegeprogramma staan doelstellingen op dat vlak, en daar is uiteindelijk nog een aantal acties bijgekomen. Vorig jaar en ook dit jaar is er een proef geweest met een mobiele fietsenstalling op de Mariaplaats. Deze stalling wordt binnen een kwartier opgebouwd, is bewaakt, en gratis. Dit soort stallingen is heel flexibel in het aantal plekken (100 klemmen of een veelvoud daarvan). Hij staat er nu op zaterdag maar het wordt binnenkort ook uitgetest op koopzondagen. 200 Tot 350 bezoekers maken er gebruik van dus er is een vrij hoge omloopsnelheid (want er zijn 100 parkeerplaatsen). Het onderzoek onder gebruikers viel positief uit. De meeste gebruikers moeten in de directe omgeving zijn en vinden die op deze wijze makkelijk bereikbaar. Ook waren ze blij dat er gratis bewaking is.

Janskerkhof. Er zijn op basis van de proef op de Mariaplaats 9 locaties onderzocht op haalbaarheid en mogelijkheid om ook daar een mobiele stalling neer te zetten. Er zijn uiteindelijk 3 plekken gekozen: de Mariaplaats wordt geprolongeerd, Janskerkhof komt erbij. Op het Janskerkhof wordt op een zaterdag een stalling geplaatst aan de zuidzijde (bij het beeld van FC Donders). Er wordt gestart met 100 plaatsen. Voor die plek is gekozen omdat het een goed zichtbare plek moet zijn en zo dicht mogelijk tegen de Binnenstad aan. Bovendien heb je daar geen last van de a.s. herinrichting van het Janskerkhof.

Neude. Dit is de 3e plek. Ook daar zijn plekken te weinig. De Neude sluit aan op de fietsroute en trekt veel bezoekers van Oudegracht en Voorstraat. Er is gekozen voor de noordkant van de Neude zodat het terrasgedeelte aan de zuidkant wordt ontzien. De gemeente houdt rekening met evenementen; ook een combinatie daarmee is mogelijk.

Het streven is om met de stallingen uiterlijk november te starten, en zo komen er dus 100 tot 200 plekken bij op de Neude. Totaal aantal uur per week voor de gezamenlijke locaties: 75. Er komt een halfjaarlijkse intern gemeenteljike evaluatie over openingstijden, aantallen en eventuele uitbreidingen of inperkingen en de de gemeente hoort graag wat bewoners c.q. wijkraad ervan vinden. T.z.t. zal Herman van Vuren de mening van de wijkraad vragen via Luc Eerden. (actie: mei/juni 2012, PM)

De plekken die zijn afgevallen zijn o.a.: de Twijnstraat (te smal), meer plekken Oudegracht, bibliotheek, Lucasbolwerk; sommige plekken vielen af om deze reden of  vanwege werkzaamheden die daar op stapel staan.

Reacties wijkraad

– Hotspots: is de verkeersveiligheid daar toegenomen, zijn de plekken minder hot geworden? Het is daar doordeweeks trouwens ook erg druk. Antwoord Herman van V: het blijven hotspots maar de fietsen staan dan tenminste in rekken. De hotspots worden nu al aangepakt bij de weesfietsenactie, bijv. op de Lange Viestraat bij de Bijenkorf.

– Maliebaan, kantoren: werknemers parkeren hun fiets allemaal tegen het gebouw aan waardoor je soms niet meer op het trottoir kunt lopen. Wat kan de gemeente daaraan doen? Handhaving, vergunningen? Antwoord Herman van V: Herman van Vuren zal dat doorgeven aan het desbetreffende wijkbureau. (actie HvV)

– Twijnstraat: ook daar zijn veel klachten van mensen die ergens moeten zijn – bijv. AH –  en er haast niet kunnen komen vanwege de rondslingerende fietsen. Ze lopen dus over de rijweg. Enerzijds zijn er teveel activiteiten op een kleine ruimte, anderzijds is het een kwestie van wangedrag. Kan zelfs gevaar opleveren voor hulpdiensten. Antwoord Luc: twee jaar geleden zijn er 80 rekken bijgeplaatst, bij het Louis Hartlooper-complex en in de Twijnstraat. Maar bij AH is maar zeer beperkt ruimte; of je moet de auto gaan verdringen.

– Dilemma: een aantal wijkraadsleden laat weten grote moeite te hebben met de mobiele fietsenstallingen omdat op die wijze de historische Binnenstad wordt opgeofferd aan de fiets.

De Mariaplaats bijvoorbeeld is een heel sfeervolle plek waar juist steeds vaker kleinschalige marktjes etc. komen, juist ook op zaterdagen. Het is zonde van het Utrechts erfgoed. Neem dan liever dat rommelterrein achter de Strosteeggarage, of het lege terrein bij het Walsteegcomplex.

Antwoord Herman van V:op de Mariaplaats gaat het over alleen zaterdag en koopzondagen. De alternatieven die genoemd worden zijn minder geschikt omdat mensen daar niet naartoe zullen gaan: te ver, niet in het zicht. Daarnaast is het wildparkeren van fietsen nu ook een ontwikkeling die er voor zorgt dat de historische Binnenstad minder mooi is/wordt.

De wijkraad wijst erop dat in het verleden door de overheid enorm veel inzet is gepleegd om de automobilist op te voeden over netjes parkeren. Dat gebeurt nu ook. Is het nu geen tijd geworden om ook de fietser zo op te voeden? Accepteer dat gedrag gewoon niet meer en haal verkeerd geparkeerde fietsen weg (ophalen tegen betaling van boete, zoals in Nijmegen!).

Antwoord Herman van V: de gemeente gaat op alle fronten het wildparkeren van fietsen c.q. het niet-gebruiken van geparkeerde fietsen aanpakken en wil daarnaast inderdaad proberen de fietser op te voeden door bijvoorbeeld de weesfietsenacties, maar fietsers zijn vrijbuiters, dus dat heeft tijd nodig.

– Labels: labels worden van de fietsen afgehaald en aan andere fietsen gehangen. Graag op letten. Denk aan de actie van de Fietsersbond die alle labels eraf geknipt had. Dat is dus mogelijk!

– Bromfietsen: wat gaat de gemeente aan de bromfietsen doen, met name van de pizzakoeriers? Want dat is echt een probleem. Ze rijden bovendien veel te hard door de stad. Antwoord Herman van V: Herman van Vuren is ook verantwoordelijk voor het elektrisch vervoer in de stad. Het streven van de gemeente is om die bezorgdiensten daarop op termijn te laten overstappen omdat het scheelt in het geluid. Cruciaal is wel dat ook de ondernemers zelf die stap willen en kunnen maken.

– Aantallen: hoeveel fietsen staan er eigenlijk in de Binnenstad > staat op website gemeente Utrecht.

– Tijdstippen: in de presentatie kwam een overzicht van de tijdstippen voorbij. Advies: loop ze nog eens kritisch langs, want als op de Neude (uitgaanslocatie!) bijv. de mobiele stalling om 23.00 uur afgebroken moet worden staat hij ongetwijfeld nog vol fietsen. Dat gaat problemen opleveren. En de lapjesmarkt op de Breedstraat op zaterdag is ook een piekmoment. Dan zijn daar veel plekken nodig, bijv. in de Wijde Begijnestraat (nu staan daar altijd automobilisten te wachten op winkelende partner op lapjesmarkt, gebruik die plekken voor fietsenrekken).  Antwoord Herman van V: Herman van Vuren zal deze suggesties zeker gaan bekijken. (actie HvV) Hij wil graag dit gedeelte van de notulen ontvangen om alle suggesties nog eens te kunnen nalezen. (actie: Nelleke)

Conclusie: de meningen zijn wat verdeeld maar iedereen is het erover eens dat de gemeente de fietsers wat betreft parkeren moet opvoeden net zoals voorheen de automobilist, en meer moet handhaven. Daar wordt een advies aan gewijd. (actie: Hans)

  1. Evaluatie wijkraad

Het voorstel is rondgestuurd en iedereen gaat daarmee akkoord. Locatie: Regentenzaal.

  1. Wijkraadpleging 2011 (parkeren)

Ben meldt dat er een enquête is opgesteld die ingaat op de situatie van de Binnenstadbewoner en -ondernemer (hoe gaat hij om met parkeren, kiest hij er bewust voor om geen auto te hebben etc.). Die vragenlijst is voorgelegd aan de gemeentelijke dienst, die aangaf de voorkeur te geven aan discussie met bewoners om achter deze informatie te komen. Hun uitgangspunt was ook: in het kader van Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar komt er in november een discussie in de Binnenstad (“stadstafels”), en daar komt het parkeren ook ter sprake. Toch zou Ben de enquête door willen laten gaan (via internet).

Luc adviseert Ben om Bestuursinformatie erbij te betrekken en hen o.a. te vragen of een internet-enquête een geschikt middel is. De timing is in elk geval goed: de uitslag kan als input dienen voor de stadstafels over het Ambitiedocument en als input voor de nieuwe Parkeernota. Luc mailt een contactadres van Bestuursinformatie door. (actie: Luc)

  1. Gesprek met wijkwethouder d.d. 13 september

Er is een uur lang met de wijkwethouder gesproken waarbij allerlei onderwerpen de revue zijn gepasseerd: de horecanota*, de wijkraadpleging, het straatmanagement in de Breedstraatbuurt*, evaluatie open rondvaart*; mededeling gedaan over de wijkevaluatie; mobiele fietsenstalling Mariaplaats, gepleit om dat niet in cultureel erfgoed neer te zetten; Ambitiedocument en ORP*; Koninginnedag*.

De onderwerpen met een * worden hierna nader toegelicht.

* Horecanota

Hans vraagt naar de betekenis van de “presentatie van het herziene ontwikkelingskader horeca in de Binnenstad” tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan de wijk Binnenstad. Hiervoor is huis-aan-huis een uitnodiging bezorgd. 

Luc heeft Kjeld Vosjan en Edwin Koster niet te pakken kunnen krijgen maar gaat er van uit dat het gaat om een toelichting op de voornemens voor actualisatie van het Horecakader, zoals beide heren die ook aan de wijkraad hebben gegeven. Tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan de wijk Binnenstad is er voor bewoners en gemeenteraadsleden de gelegenheid om kennis te nemen van die voornemens en om input te leveren. In ieder geval is er nog niets vastgesteld. Het nieuwe beleid moet nog aan B&W worden voorgelegd om besluitvorming.

Hans is van plan erheen te gaan. Hij komt er later op terug.

* Straatmanagement Breedstraatbuurt

De wijkraadsleden hebben er bij de wijkwethouder op aangedrongen om het straatmanagement te continueren. Volgens Luc is die boodschap overgekomen: in de wijkstaf zei ze dat ze het opnieuw met de burgemeester zou gaan bespreken. Het college ziet dat de effecten nog niet voldoende zijn maar dat het  wel de goede kant is opgegaan op economisch vlak. Nog niet qua veiligheid, en dat is o.a. een gevolg van het feit dat door de werkzaamheden in het Stationsgebied alle geschikte dealplekken daar verdwenen zijn.

* Evaluatie open rondvaart

De wijkraadsleden hebben aangegeven dat de herkenningstekens voor vergunninghouders nog steeds niet op de boten zitten (ze zijn begin van het jaar al uitgereikt) en dat Schuttevaer nog steeds aanlegt op plekken waar het niet mag.

* Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar en ORP

De wijkraadsleden hebben vragen aan de wijkwethouder gesteld over de samenhang van het Ambitiedocument met het Openbare Ruimteplan. Zij gaf aan dat de wijkraad betrokken wordt bij het proces van de stadstafels in verband met het Openbare Ruimteplan. (actie: PM)

Luc laat weten dat de actualisatie van het ORP dit voorjaar is gestart maar dat het meer moet zijn dan het vernieuwen van het boekje van destijds: het moet vooral slaan op het koppelen van gebruik, beheer & handhaving en inrichting aan elkaar. Want dat ontbreekt eraan, en daarom zijn er nu allerlei vormen van openbare ruimte die niet passen bij de inrichting. Toen kwam dat Ambitiedocument; dat is breder getrokken dan verkeer, ook naar openbare ruimte en heeft ook raakvlakken met de portefeuilles van Harrie Bosch en Aleid Wolfsen. Het college heeft dat overgenomen en het zal als eerste uitgewerkt worden voor de Binnenstad. In het najaar komen daar die stadstafels voor, gespreksrondes met allerlei partijen in de Binnenstad, om daar keuzes in te maken. Een van de onderdelen is dan weer dat ORP met inrichting, gebruik, onderhoud en toezicht ineen. Het college wil nu een lijn naar de toekomst toe en tegelijk ook korte-termijnresultaten in deze collegeperiode als voorbeeld van het nieuwe beleid. Bij de keuzes kan de wijkraad ook input geven via de stadstafels.

* Koninginnedag

Het blijft zoals het is. Wel zijn er bij de gemeente zorgen over de grote hoeveelheid mensen op specifieke locaties en wordt er gekeken naar veiligheidsaspecten. Het afschaffen van de vrijmarkt in de avond/nacht vóór Koninginnedag is niet bespreekbaar. Ook over de situatie op het Domplein is geen discussie mogelijk.  Luc meldt dat het antwoord op het wijkraadadvies onderweg is.

  1. Open rondvaart

a. Terugblik op informatieavond 13 september: geen van de wijkraadsleden is daarbij aanwezig geweest.

b. Vooruitblik RIA 20 september

Bibliotheek

Hans zal inspreken op dit onderwerp, in het verlengde van het wijkraadadvies.

Er wordt langdurig over gesproken, o.a. vanwege het feit dat bij dit soort prestigeprojecten uiteindelijk de gebruiker de rekening moet betalen. Velen vinden dat in het bestaande gebouw mogelijkheden genoeg zijn om dat wat er nog in ontbreekt, te realiseren. De volgende woorden van Thea worden door vele aanwezigen ondersteund: de gemeente doet er niet verstandig aan te investeren in een nieuw gebouw, want het geld komt niet via de bezoekers van de bibliotheek weer binnen. Het kan per definitie niet rendabel zijn, en het is de vraag of al die participanten met hun beperkte doelgroep en krappe exploitatie dat straks met z’n allen kunnen dragen.

Ook Han en Ben proberen de RIA bij te wonen.

  1. Organisatie wijkraad

7.a. Werkafspraken, overzicht taken en projectenschema

Geen aanvullingen of wijzigingen.

7.b. Website

Han wacht nog op een aantal gegevens van Betty en gaat dan weer met de website aan de slag. Zijn bedoeling is dat er links komen naar de wijkraadadviezen. Ook verslagen en agenda’s komen er weer op te staan.

  1. Adviezen

Vooraf: De wijkraadsleden krijgen de adviezen bij de uitnodiging voor de vergadering op papier, maar ze ontvangen ook een digitale versie als ze naar college en raad worden gestuurd. Kan de papieren versie afgeschaft worden? De wijkraad heeft hier geen problemen mee. (actie: Nelleke)

8.1. Paardebrug/Knipstraatbrug 8 juli 2011

8.2. Raamprostitutie, B&W-reactie

8.3. Breedstraatbuurt, wordt nagezonden door Peter

8.4. Fietsparkeren Bijenkorf, wordt nagezonden door Noa

8.5. Stand van zaken adviezen

      9.a. Prestatieafspraken corporaties en wijkakkoord, Chiel Rottier

Chiel Rottier wijst erop dat het gemeentebestuur binnenkort weer prestatieafspraken zal vastleggen met de corporaties. Hij wil graag monitoren of ze niet in strijd zijn met het wijkakkoord. De behandeling van de prestatieafspraken is uitgesteld want er wordt nog een raadsstuk voorbereid. Officieel is het een bevoegdheid van het college maar de raad heeft zich een stevige positie toegeëigend. Voor suggesties houdt Chiel zich aanbevolen.

An laat weten dat er binnenkort besprekingen zijn over dit onderwerp, o.a. met Kees van Engelenhoven. Zij blijft hierover met Chiel in contact.

      9.a. Architectuur Stationsgebied, Chiel Rottier

Chiel heeft een discussie over de architectuur van het Stationsgebied geagendeerd. Dat is behoorlijk opgepakt. Hij is bij Cório geweest: zij zijn erg trots op hun gebouwen, maar zij kijken vooral van binnen naar buiten; de bewoners van de stad kijken er echter aan de buitenkant tegenaan en het zou dus nog wel eens tegen kunnen vallen hoe zij daarover denken. Chiel denkt dat de meeste mensen het nogal lelijk zullen vinden, en hij blijft daarom zijn strijd strijden. Ook doet hij er al zijn best voor om alsnog (met gelden die vrijkomen van vervallen projecten) de Mariabrug in tijd naar voren te halen.

Han haalt de vorige wijkraadpleging aan dat heel veel bewoners aangaven “matig tevreden” te zijn. De POS legt dat uit als positief, maar de wijkraad heeft dat gezien als een negatief signaal.

Chiel doet een beroep op de wijkraad om hun ideeën  naar buiten te blijven brengen en zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Op 4 oktober is er een RIA over dit onderwerp. Hans heeft het hele dossier over dit onderwerp van Chiel gekregen, hij stuurt het aan de wijkraad. (actie: Hans)

  1. Verslag wijkraad 13 juli 2011

Tekstueel: Er zijn geen wijzigingen binnengekomen. Het verslag is vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

Hell’s Angels Twijnstraat, pag. 1: De bemiddelingspoging vanuit het wijkbureau is mislukt omdat het bewonerscomité er niet voor voelde.

Actielijst:

1102, Aanbevelingen Breedstraatbuurt, afstemming politie – OM: inmiddels is er overleg op gang gekomen tussen politie en OM. Partijen lijken er onderling uit te komen. Mocht het tot een advies aan B&W komen dan krijgt de wijkraad dat voorgelegd. Kan er nu af.

1142, Horecanota: in het overleg met Mirjam de Rijk werd duidelijk zij met de wijkraad meedenk  ???

1148, Bierfietsen: zijn niet toegestaan, ook al vanwege de omvang van de fiets.

1149, waarom heeft gemeentebestuur niets bekendgemaakt over bouw Mariabrug: in een gesprek tussen de wijkraad en Frits Lintmeijer, Mirjam de Rijk en Victor Everhardt hebben ze alledrie aangegeven dat het eindelijk wel eens tijd wordt om die fietsverbinding tussen Mariaplaats en streekbusstation te verbeteren. Vreemd dat het niet even werd gemeld dat er een start was gemaakt.

Overigens blijken veel fietsers nog de oude illegale route te volgen terwijl er nu een hele mooie route is.

  1. Rondvraag

Theo

Heeft een briefje gestuurd met artikel “Vieze auto’s weren helpt”. De wethouders zeiden dat het ging om hoeveelheid auto’s en ruimtebeslag maar dat is nogal flauw. Theo komt daar zeker nog op terug.

– Heeft een artikel gevonden op de website Verkeernet.nl, waarin staat dat bomen en planten fijnstof juist bevorderen.

– Vraagt of Dirk Sagius nog heeft gereageerd op de puinhoop van 2 weken geleden; Luc geeft aan : “ja” en zoekt de reactie op en koppelt terug aan Theo.

(actie: Luc)

Noa

– In de wijk is zorg over park Lepelenburg. Het gevoel van onveiligheid neemt toe, in de schemer wordt er gedeald, en er schijnen ook dames te zijn die hun diensten aanbieden. Het zou erg jammer zijn als dat park verloedert, graag aandacht daarvoor. Volgens Ben geldt hetzelfde voor het Lucas Bolwerk.

Luc neemt het mee naar het handhavingsoverleg volgende week. (actie: Luc) Ook wordt besloten dit punt op de agenda te plaatsen en hier t Politie of Toezicht & Handhaving bij uit te nodigen. (actie: agenda)

Luc

– Heeft aanbod van Stadswerken om toelichting te komen geven op het aangepaste strooibeleid. Akkoord. (actie: agenda)

Riemer

– Vindt het jammer dat sommige wijkraadsleden zich vaak afmelden. Hij neemt dat mee naar de evaluatie.

Ben

– Heeft problemen met de houding van de gemeente i.v.m. het kleinschalige hotel dat naast hem gevestigd is. Vanwege het bestemmingsplan zou het beperkt moeten worden tot een “restaurantfunctie gebonden aan het hotel”, maar in de horecanota is “kleinschalig hotel” onduidelijk gedefinieerd en het wordt door de eigenaar zo geïnterpreteerd dat er ook een bar bij zou mogen (een openbare bar). De buurt heeft daartegen geprotesteerd (zoals eerder, met succes, ook tegen het plan voor een terras). Ben vreest precedentwerking en pleit ervoor dat de wijkraad dit aanzwengelt bij de gemeente.

Theo stelt vast dat de wijkraad zich in het advies heeft gebaseerd op onjuiste informatie van gemeentelijke zijde en Thea stelt voor dat de wijkraad dus in het ootje wordt genomen (ook een punt voor de evaluatie!). Zij zou de gemeente daarop willen wijzen. Noa sluit zich daarbij aan maar wil er aan de andere kant voor waken dat de wijkraad de positie van belanghebbende gaat innemen. Wat wel verstandig zou zijn: dat bij komende adviezen steeds wordt aangegeven op basis waarvan er wordt geadviseerd, i.e. wat de informatiebron is. Dan wordt het voor de gemeente lastiger om de wijkraad niet serieus te nemen. Ook een punt voor de evaluatie.

Hans stelt voor een advies op te stellen waarin niet wordt ingegaan op incidenten maar op de algemene lijn, waar “hier en daar van afgeweken wordt”. Ook kan daarin aangegeven worden dat er in de procedure richting beantwoording wijkraadadvies het nodige is misgelopen.

Akkoord. Hans schrijft het advies. (actie: Hans)

Hans

– Kreeg vandaag een brief van de horeca Neude; zij willen aan het college voorstellen de terrastijden aan te passen, ze willen eerder beginnen (al op 1 april) en eindigen bij opbouwen festival. Zij sluiten daarmee aan op de veranderende weersomstandigheden en wensen van bezoekers. Zij hopen door de wijkraad ondersteund te worden.

De wijkraad rekent dat echter niet tot zijn taak en zal dus geen actie ondernemen.

 

Sluiting, om 22.30 uur

 

Bijlagen: actielijst

Actiepunten wijkraadvergadering:

Datum

Nr./actie

Door

14-07-10

977. Venstertijden winkelgebied: zodra de proef in Utrecht en Amersfoort is afgerond zal Mark Degenkamp de bevindingen en een concept advies aan de wijkraad voorleggen. Luc houdt de vinger aan de pols. Wordt  eind 2011

Luc / eind 2011.

12-01-11

1071. Volgende keer toelichting geven op stand van zaken in kader van “Wat te doen met 10 miljoen” (compensatiefonds ALU)

[Het wachten is op het advies vanuit de ambtelijke organisatie over de het verleggen van de knip van Paardenveld naar Monicabrug, dat zou er eind juni zijn]

Jacques

09-02-11

1074. Het college zal een bestedingsvoorstel voor het compensatiefonds ALU (Wat te doen met 10 mln) ook aan de wijkraad voorleggen

P.M.

09-03-11

1086. Welzijnswerk: Kees van Engelenhoven heeft toegezegd meer gegevens toe te sturen over het monitoren van de effecten van de programma’s en activiteiten in de wijk

P.M.

13-04-11

1100. Op agenda t.z.t.:

– Vervolg plannen Centraal Museum, met Ronald Gruel en Marco Grob

– Na de zomer: straatmanagement Breedstraatbuurt, om de bevindingen uit de evaluatie te vertellen


13-04-11

1109. Met regelmaat schriftelijk informatie aanleveren over ontwikkelingen Twijnstraat e.o.

Jacques (wrschl

december)

13-04-11

1113. Openbare Ruimte Plan: zorgen dat de wijkraad om advies gevraagd wordt

Luc

11-05-11

1120. De Parade, procedures/termijnen, opdracht rechter, gemeente belooft beterschap: Hans gaat bijhouden hoe vaak de gemeente zich niet aan opdrachten van de rechter houdt. In november komt hij hierop terug.

Hans

November

11-05-11

1125. Koninginnedag: is er meer met het wijkraadadvies gebeurd dan de wijkraad merkt?? Tijdens evaluatie vragen naar bewijzen daarvan!

[Is gevraagd, antwoord is nog niet binnen]

P.M.

11-05-01

1126. Op agenda:

– Onvrede over werkrelatie met gemeente  [wijkraadsleden: svp onderwerpen binnen dat kader vooraf sturen aan Hans]  > wordt gekoppeld aan evaluatie wijkraad, zie ook 1128

Agenda juni/juliALLEN

11-05-11

1128. Notitie maken over proactieve jaarplanning, ook in het kader van de afspraak over de werkrelatie met de gemeente. Koppelen aan evaluatie wijkraad

Jacques


(Hans)

08-06-11

1132. Marieke Zijp van Verkeer & Vervoer wil graag naar de wijkraad terugkomen om het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar te vertalen naar effecten voor de Binnenstad.

De wijkraad zou daarna advies kunnen uitbrengen.

Zie de presentatie en discussie van 8 juni 2011

Agenda

08-06-11

1133. Horecanota. Meegeven aan Kjeld Vosjan en Edwin Koster bij tweede gesprek over horecanota: er is een heldere analyse nodig van gedrag horecabezoekers  om evenwichtiger antwoord te kunnen krijgen op de vraag of Utrecht al dan niet voldoende horeca heeft. Opm. Jacques.

Ook meenemen opm. van Peter: dat er wel samenhang in zit maar dat de gewenste kwantiteit niet duidelijk is; die is van grote invloed op de gewenste kwaliteit. Kunnen de bewoners van de Binnenstad daar een analyse van maken?

[In september komen Kjeld en Edwin een presentatie geven op de wijkraadvergadering]

Jacques in ZOSPeter in ZOS

Agenda


08-06-11

1140. Agenda oktobervergadering:

– Presentatie KVO (idee van Jacques), Keurmerk Veilig Ondernemen


Agenda

13-07-11

1142. Horecanota: staat er nog in dat EZ voorstander is van ‘horeca op verdieping’, op Janskerkhof en Neude? Wil wijkraad daarop reageren? (Want: liever ‘wonen boven winkels’)

P.M.

HORECA-nota

13-07-11

1143. Marjon van Caspel denkt na de zomer een visie op de openbare ruimte in de Binnenstad te kunnen presenteren aan de wijkraad

Agenda

13-07-11

1144. Uitbreiding Bijenkorf: de gemeente via brief attenderen op problemen fiets- en autoparkeren

Noa

13-07-11

1146. Wijkraadpleging Parkeren Binnenstad voorbereiden met Han, Toos, Theo, Corrie en Gert Sjoerd.

Ben

13-07-11

1147. Kopij website: Han gaat aan de slag met wat hij ontvangen heeft

Han

13-07-11

1149. Waarom heeft gemeentebestuur niets bekendgemaakt over bouw fietsverbinding Mariabrug?

Carolien Moerdijk / Luc

14-09-11

1150. Website actualiseren

Han

14-09-11

1151. Met Meryem Aksu in gesprek gaan over de wijkraad (met het oog op de evaluatie)

An/Noa

14-09-11

1152. 3 mobiele fietsenstallingen worden geplaatst in november: Mariaplaats (wordt gecontinueerd), Neude, Janskerkhof. Interne evaluatie na een half jaar. Herman van Vuren van de DSO wil dan ook mening wijkraad meenemen

P.M.

mei/juni 2012

14-09-11

1153. Gedeelte van de notulen over mobiele fietsenstalling: naar Herman van Vuren

Nelleke

14-09-11

1154. Concept-advies schrijven over handhaven van fietsparkeren

Hans

14-09-11

1155. Contactadres Bestuursinformatie aan Ben mailen ivm wijkraadpleging

Luc

14-09-11

1156. November, stadtafels: Mirjam de Rijk heeft aangegeven dat de wijkraad betrokken zal worden bij de stadtafels over het Openbare Ruimteplan

P.M.

November 2011

14-09-11

1157. Papieren versie van adviezen afschaffen

Nelleke

14-09-11

1158. Dossier van Chiel Rottier over Stationsgebied doorsturen naar wijkraad

Hans

14-09-11

1159. Dreigende verloedering Lepelenburgpark / Lucas Bolwerk bespreken in handhavingsoverleg

Luc

14-09-11

1160. Op agenda:

– Dreigende verloedering Lepelenburgpark / Lucas Bolwerk, met iemand van Toezicht & Handhaving

– Toelichting Stadswerken op aangepast strooibeledi

Agenda

14-09-11

1161. Heeft Dirk Sagius nog gereageerd op opmerking Theo over puinhoop begin september?

Luc

14-09-11

1162. Concept-advies opstellen n.a.v. restaurantfunctie / bar

Hans

12-10-11

1163. N.a.v. evaluatie: agenda zoveel mogelijk beperken en per agendapunt helder aangeven wat het doel van de bespreking is

Luc en de technisch voorzitters

12-10-11

1164. N.a.v. evaluatie: bespreking van agendapunt helder afronden

Technisch voorzitters

12-10-11

1165. N.a.v. evaluatie: na verzending adviezen na een paar weken een herinneringsmailtje sturen

Voorzitter

12-10-11

1166. N.a.v. evaluatie: Noa toevoegen aan groep van technisch voorzitters

Hans, Nelleke

12-10-11

1167. N.a.v. evaluatie: op agenda:

– gezamenlijke werkgroep starten met ondernemers

– eventueel gezamenlijke werkgroep starten met andere groepen uit de samenleving

– er moet terugkoppeling zijn vanuit werkgroepen; hoe?

Agenda

12-10-11

1168. Actiepunt P.M., n.a.v. evaluatie: als de wijkraad advies wil geven moeten de leden zich vooraf afvragen: wat is het doel, wat is de termijn, wat is er aan actie nodig. Die strategie zou aan ieder advies vooraf moeten gaan

P.M.

12-10-11

1169. N.a.v. evaluatie: Noa stelt A4 op als voorzet voor bespreking strategie wijkraad / strategie advisering. Eric leest mee. Gereed: 1e week november

Noa / Eric

Agenda

12-10-11

1170. N.a.v. evaluatie: Eric belt de burgemeester om een afspraak te maken voor een gesprek met wijkraad over veiligheid (inclusief Breedstraatbuurt). Evt. voorbereiden met Jacques

Eric / Jacques

12-10-11

1171. N.a.v. evaluatie: Beeldvorming: notitie schrijven over het organiseren van themabijeenkomsten. Hans en Jacques. Het organiseren van deze avonden kan op lange termijn

Hans / Jacques

12-10-11

1172. N.a.v. evaluatie: vaker gebruik maken van mogelijkheid om externen in te huren

P.M.

12-10-11

1173. N.a.v. evaluatie: Als strategiedocument Noa gereed is: lijst maken voor informele bezoeken langs fracties; daar kan tevens het strategiedocument gepresenteerd worden. Wordt waarschijnlijk januari 2012. > Hans.

Hans

12-10-11

1174. N.a.v. evaluatie: Zoveel mogelijk de RIA’s bijwonen als vertegenwoordiger van de wijkraad!

ALLEN

12-10-11

1175. N.a.v. evaluatie: Voorbereiding RIA nog meer in de agenda van de wijkraad opnemen om daarop te sturen

Agendacmie.

12-10-11

1176. N.a.v. evaluatie, op agenda: andere vorm wijkraaduitje??

Agenda


Dit bericht is geplaatst in Breedstraatbuurt, Horeca & evenementen, Openbare ruimte, Parkeren, Pretboten, Project ontwikkeling stationsgebied, Verslag, Wijkraadpleging. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *