Volgende wijkraadvergadering is op 11 april 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

20.05 uur  Uitbreiding fietsparkeerplaatsen Oudegracht (Boris van Seeters, GU),  toelichting op de nieuwe fietsparkeerplekken                           

20.25 uur Ruimtelijke projecten Binnenstad (Jan Willem van Zeijl, GU), toelichting Moreelsepark en overzicht van andere projecten

20.45 uur Situatieschets Wijk C, Ben en Corrie vertellen over hun buurt en de bewoners

21.05 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca, stand van zaken & vervolg

21.15 uur Voorstel onderzoek definitie ‘Leefbaarheid’ (bijlage 1, bijlage 2) ter discussie

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De Wijkraad Binnenstad zoekt nieuwe leden

 

De Wijkraad Binnenstad (www.wijkraadbinnenstad.nl) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over zaken die de binnenstad aangaan.

We onderhouden hiertoe onder meer contacten met bewonersorganisaties en andere overleggroepen in de binnenstad. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de binnenstad.

Het afgelopen jaar hebben we ons intensief beziggehouden met de gevolgen van de horecanota voor de binnenstad, de toekomst van het goederenvervoer, het opzetten van een site voor buurthulp, en het volgen van verschillende projecten zoals Werven, het Moreelsepark, het Wolvenplein.

Wij zoeken enthousiaste bewoners van de binnenstad en ondernemers met een eigen bedrijf in de binnenstad die actief willen bijdragen aan onze activiteiten.

Gelet op de huidige samenstelling van de wijkraad vragen wij met name jongere bewoners contact met ons op te nemen.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail met je motivatie en enige informatie over jezelf naar de voorzitter, Bas Savenije, bassavenije@gmail.com.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 maart 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Vervolg onderzoek definitie ‘Leefbaarheid’ (wordt doorgeschoven naar volgende vergadering)
 • 20.25 uur  Voorstel proefproject bewonersparticipatie, ter discussie (bijlage)
 • 20.40 uur Wijkraadadvies Werven (wordt doorgeschoven naar de vergadering van juni)
 • 21.00 uur  Status adviezen wijkraad – medeverantwoordelijkheid, ter discussie (bijlage)
 • 21.10 uur  Voortgang Ontwikkelingskader Horeca, stand van zaken
 • 21.25 uur  Situatieschets Vaartsche Buurt, Riemer vertelt over zijn buurt en de bewoners

De volledige agenda vindt u hier

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 februari 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Voorstel samenstelling/uitbreiding wijkraad (bijlage)
  Doel: bespreken procedure
 • 20.25 uur Definitie ‘Leefbaarheid’ (onderzoek UU)
 • 20.35 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca
 • 20.45 uur Projecten wijkactieprogramma – link
  Doel: selectie maken bij welke projecten de wijkraad nadrukkelijk betrokken wil worden
 • 20.55 uur Voorstel participatiepilot in het kader van Motie 155 (bijlage) Doel: definiëren pilot
 • 21.05 uur Initiatieven in de Binnenstad Presentatie Andrea Berghuizen
 • 21.20 uur Situatieschets Vaartsche Buurt Riemer vertelt over zijn buurt en de bewoners
 • 21.35 uur Verzakkingen historische binnenstad (bijlage)

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Brief WR aan de gemeenteraad over Horecakader 2017

Geachte raadsleden,

Op 11 januari bespreekt u het Ontwikkelingskader Horeca 2018 in een RIB. Die nota heeft voor nogal wat beroering gezorgd, vooral in de binnenstad. Dat leidde tot een petitie met zo’n 1500 handtekeningen en 92 zienswijzen, waarvan 85 uit de binnenstad, ingediend door bijna 700 bewoners.

Ook de Wijkraad Binnenstad heeft ernstige bezwaren tegen dit Ontwikkelingskader. De nota geeft geen argumenten en geen cijfers voor de wenselijkheid van een ongeremde groei van de horeca; de negatieve effecten worden toegedekt met tot niets verplichtende zinsneden als ‘indien gewenst…’of ‘daar waar noodzakelijk…’ en de beschrijving van de inspraakprocedure in de nota geeft bepaald niet de ervaring van de bewoners weer. De nota biedt niet alleen ruimte voor een forse toename van horecavestigingen, maar zet ook de deur open voor allerlei problematische ontwikkelingen zoals bruiloften en party’s in restaurants (‘Vermaakjes’), daghoreca die tot 23 uur open is, horeca in winkels en winkelverkoop in horeca met nauwelijks te handhaven regels. In de woorden van de nota: ‘Geen grenzen meer van wat kan en niet kan’.

De wijkraad diende dan ook een zienswijze in en stuurde een advies aan het college naar aanleiding van de versie die voorafging aan het nu voorliggende concept. Zienswijze en advies hebben we voor u als bijlage bijgevoegd.

De 92 zienswijzen hebben slechts op ondergeschikte punten tot enkele aanpassingen geleid. Maar aan de principiële bezwaren die de wijkraad heeft geformuleerd is niet tegemoet gekomen. De nota spreekt over ‘selectieve groei’ in de binnenstad en ‘een juiste balans tussen levendigheid en leefbaarheid’ zonder dat duidelijk wordt hoe deze begrippen het kader vormen voor de daadwerkelijk uitvoering van het beleid.

De Wijkraad Binnenstad blijft van mening dat het horecabeleid moet worden verankerd in een duidelijke, brede visie op de ontwikkeling van de binnenstad met een heldere definitie van wat men onder leefbaarheid verstaat. Het Ontwikkelingskader Horeca 2018 voldoet hier niet aan. Als het niettemin uitgangspunt voor het horecabeleid wordt, zijn wij van mening dat er geen vergunningen op basis van dit beleid mogen worden verstrekt, zolang niet eerst een heldere en toetsbare omschrijving van het begrip leefbaarheid is overeengekomen. Het spreekt vanzelf dat de bewoners bij die discussie een belangrijke en duidelijke rol moeten hebben.

Indien gewenst lichten we onze visie graag toe.

Met vriendelijke groet,

Namens de Wijkraad Binnenstad, werkgroep Horeca,
P. Zonderland

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen