Wat doet de wijkraad?

Wat is de wijkraad?
Sinds 2002 hebben alle tien wijken in Utrecht een wijkraad. Een wijkraad is een adviesorgaan vanuit de wijk voor het college van burgemeester en wethouders. De wijkraad bestaat uit een (onafhankelijke) groep bewoners, en soms ook ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de wijk. De leden wonen in de wijk of hebben er een onderneming. Elke wijk heeft één wijkraad met maximaal vijfentwintig leden. De samenstelling van de wijkraad doet zoveel mogelijk recht aan de bevolkingssamenstelling in de wijk en aan de geografische spreiding van de buurten.

De wijkraad adviseert het college, gevraagd en ongevraagd
Als wijkraad binnenstad adviseren we burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken die de binnenstad aangaan. Dat varieert van het wijkprogramma, projecten, beleid, beheer tot bepaalde knelpunten in de wijk. Als wijkraad bepalen we daarbij zelf onze agenda: waarmee we ons wel willen bemoeien en waarmee niet. Onze adviezen – én de reactie van het college van burgemeester en wethouders hierop – vindt u op de pagina “adviezen en reacties B&W” van deze website.

Contacten met  onze achterban

Als wijkraad onderhouden we contacten met bewonersplatforms in de binnenstad, buurtgroepen en overleggroepen. De Wijkraad vergadert elke tweede woensdag van de maand om 20:00 in de regentenzaal van het NV huis; de vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor toehoorders (die kort het woord mogen nemen als zij dit bij vergadervoorzitter melden). Daarnaast peilen we regelmatig wat leeft in de wijk door middel van ‘wijkraadplegingen’, of korte enquêtes. Op basis van deze informatie adviseren we het college van burgemeester en wethouders. Een wijkraadpleging is een onderzoek van de wijkraad om te weten te komen wat speelt in de wijk. De wijkraad bepaalt zelf waarover ze de wijkbewoners wil bevragen en op welke manier ze dat doet. U kunt een enquête van de wijkraad in de bus krijgen, op straat worden aangesproken door een onderzoeksteam of bijvoorbeeld een uitnodiging krijgen voor een discussieavond. We proberen een keer per jaar een wijkraadpleging te houden. De resultaten zijn te vinden op de pagina “Wijkraadplegingen” van deze website.

Bijzondere positie
De wijkraden zijn door de gemeenteraad aangesteld als adviesorganen voor het college van burgemeester en wethouders. Het college wil dat adviezen van wijkraden zichtbaar van invloed zijn op het gemeentelijk beleid en wijkraden zo vroeg mogelijk bij beleidsplannen en projecten betrekken. Zo kunnen zij in een vroeg stadium meedenken met de gemeente en adviezen geven. Het college en de wijkraden ondertekenden op 20 juni 2005 een convenant om hier afspraken over te maken. Dit convenant werd nieuw leven ingeblazen op 19 maart 2010. In dit jaar is ook het huishoudelijk regelement van de Wijkraad Binnenstad aangepast.

Als wijkraad nemen we dus een bijzondere positie in voor de gemeente. Dit betekent echter niet dat de gemeente alleen met de ons praat. De gemeente informeert en betrekt ook andere belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke partners en individuele bewoners en ondernemers zoveel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk.