Volgende wijkraadvergadering is op 11 oktober 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Toerisme; discussie
  Inleidende presentatie door Valérie Drost, Ontwikkelorganisatie Ruimte gemeente Utrecht. Hans en Robin bereiden de discussie voor. Daarna advies opstellen.
 • Horecakader – stand van zaken
  Ter informatie
 • Handhavingsprogramma 2017 – nabeschouwing
  Ter discussie. Aanwezig is Hans Jannink, Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 september 2017

Let op! De wijkraadvergadering is deze keer op donderdag in plaats van woensdag.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Toerisme (bijlagen 2b, bijlage 2c)
  Bespreking en beslissing over een advies op basis van 

  1. een concept-advies van november 2014, opgesteld door wijkraadslid Robin van Essen;
  2. het artikel “Wie profiteert er van toerisme?” (bijlage 2b)
  3. de samenvatting van de gemeente van het “Onderzoek optimalisering toerisme in Utrecht (bijlage 2c)
  4. recent gepubliceerde raadsbrief en aanvullende documenten over het perspectief toerisme 2020 (bijlagen 2d)

   

 • En verder :
  –  Speerpuntennotitie wijkraad 
  –  Zelfevaluatie wijkraden
  –  Terugblik Raad in de wijk d.d. 13 september

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 12 juli 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Wijkactieprogramma en prioritering handhaving (bijlage)
  Luc Eerden (Wijkbureau Binnenstad) komt terug op de vragen die gesteld zijn over het WAP en licht toe.
 • Speerpunten Wijkraad met het oog op verkiezingen 2018
  Ter discussie, Wijkraadslid Marieke Renou leidt in.
 • Onderzoek ‘Leefbaarheid’
  Ter discussie, Wijkraadwerkgroep Leefbaarheid leidt in.

Na afloop (rond 21.30 u)  vindt een vertrouwelijke vergadering plaats. 

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wijkraad bepaalt standpunt Toekomst Wolvenburg

Zoals bekend is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van plan de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein te verkopen.

Het monumentale gebouw is sinds de sluiting tijdelijk in gebruik en publiek toegankelijk. Het is uitgegroeid tot een hotspot voor horeca, evenementen en werkplekken. De 1-kamer-woonruimtes worden anti-kraak bewoond.

Voordat het complex te koop wordt aangeboden, zullen het RVB en de gemeente Utrecht eerst gezamenlijk onderzoeken wat de gebruiksmogelijkheden van het complex zijn. De uitkomst daarvan wordt vastgelegd in een visiedocument. Potentiële kopers weten zo aan welke bestemmingen meegewerkt zal worden, en kunnen daar hun ideeën en biedingen op afstemmen. Mits het past binnen de monumentale context van het complex, zijn bestemmingen als wonen, cultuur, horeca en bedrijvigheid denkbaar of een mix van functies die elkaar versterken.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de buurt, de wijkraad en Centrum Management Utrecht levert input aan deze visie. Nadat de visie door de gemeenteraad is vastgesteld, neemt de RVB deze op in het biedboek. Kopers kunnen vervolgens een bod doen op het complex en een plan indienen, dat past binnen de randvoorwaarden van de visie. Het RVB toetst in samenspraak met de gemeente de plannen op haalbaarheid. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

In de Klankbordgroep zitten een vertegenwoordigers van CMU, een buurtbewoner (Bas Savenije), twee vertegenwoordigers van Stadsdorp Wolvenburg, een lid van de wijkraad (Hans Dortmond) en  Vergroening singels (Ben Nijssen).

Voor de vergadering van 8 mei was aan de verschillende vertegenwoordigers gevraagd hun ideeen over het toekomstig gebruik te presenteren (zie bijlage). Op die vergadering was de vertegenwoordiger van de Wijkraad afwezig; gevraagd is of de Wijkraad de eerstvolgende klankbordvergadering een korte presentatie wil geven. Hierin zal onderstaand standpunt worden verwoord.

Standpunt Wijkraad (goed gekeurd op wijkraadverg van 14 juni)

Het is van belang dat de Wolvenbuurt een buurt is met een overheersende woonfunctie; dit impliceert dat de nieuwe bestemming daarbij moet aansluiten:

 • woonfunctie is onderdeel van de nieuwe invulling
 • bewonersprofiel aansluitend bij de huidige bewoning van de buurt
 • gelet op de aard van het complex is er dan dus sprake van een combinatie van functies
 • verkeersluw en relatieve rust: indien er horeca is, alleen binnen de muren
 • groen, inclusief de strook rond de muur en bij de singel
 • mogelijk een loopbrug indien deze daadwerkelijk leidt tot opheffing van parkeerplaatsen en beperking van het verkeer

Voorts dienen de omwonenden nadrukkelijk bij de plannen te worden betrokken, zowel in de meningsvormende fase als gekoppeld aan de besluitvorming. In het visiedocument moet duidelijk zijn hoe de inhoud van de visie zich verhoudt tot de wensen van de omwonenden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 juni 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Herbestemming Wolvenpleingevangenis (bijlage)
  Bas Savenije (Wijkraad Binnenstad) geeft overzicht van welke vragen er op tafel liggen bij de klankbordgroep.
 • Pilots goederenvervoer
  Ter bespreking. Ted Knoester (Wijkraad Binnenstad) leidt in.
 • Stand van zaken Ontwikkelkader Horeca
  Werkgroep horeca (Ben Nijssen, Wijkraad Binnenstad) vertelt over vorderingen en koppelt terug over bewonersbijeenkomst van 15 mei.
 • Wijkactieprogramma 2018
  Concept ter bespreking. Andrea Berghuizen (Wijkregisseur Binnenstad) leidt in.
 • Communicatie / sociale media van de Wijkraad Binnenstad
  Ter bespreking; voorstel van Robin van Essen (met opmerkingen van Janneke Klein Lankhorst, beide Wijkraad Binnenstad). Robin leidt in.

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen